DUYURULAR +Tümünü Gör
Detaylar»
Mobil uygulama için seçim yapınız.
  Android Ios  
TÜRİB
Etkinlik Takvimi
Ocak Şubat 2020
pzt. sa. çr. prş. cm. cmt. pz.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
Ziyaretçilerimiz
IP Numaranız : 34.226.244.70
Şuan 5 kişi online
Bugün 114 kişi ziyaret etti.
Toplam Gösterim: 116466
Ankete Katıl
Borsamız organizasyonlarını hangi kanallardan takip ediyorsunuz?
Anket sonuçları için tıklayın    

Haber Detayları

Mahsul Buğday Satış İhalesi - 13.05.2016

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 16 Mayıs 2016 tarihinde saat : 10.30 da yapılacak olan Mahsul Buğday Satış Şartnamesi aşağıda yer almaktadır.

Üyelerimize Duyurulur........

 

 

MAHSUL BUĞDAY SATIŞ ŞARTNAMESİDİR

Bu şartnamede Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi “İŞLETME” , satışa katılan gerçek ve tüzel kişiler de “MÜŞTERİ” olarak adlandırılmıştır.

MADDE - 1: SATIŞIN KONUSU VE ŞEKLİ

İşletmemizin istihsali 140 ton mahsul buğdayın satışı Satış Komisyonu tarafından Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 63. maddesi gereğince yapılacaktır.

MADDE - 2: SATIŞIN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN

Satış 16 / 05 / 2016 tarihinde saat 10.30’da Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Binasındaki toplantı salonunda yapılacaktır. Satışa iştirak olmaması veya verilen fiyat uygun görülmediği takdirde 18 / 05 / 2016 tarihinde aynı saatte ve aynı yerde tekrar yapılacaktır.

MADDE - 3: SATIŞA KATILABİLME ŞARTLARI

Satışa katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır.

a. Kanuni ikametgâhı olması,

b. Ticaret ve Sanayi Odası ve ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hâlihazırda faaliyette bulunduklarına dair satışın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ibraz etmeleri,

c. Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,

MADDE - 4: SATIŞA KATILAMAYACAKLAR

Aşağıda yazılı şahıs ve kuruluşlar doğrudan veya dolaylı olarak satışa katılamazlar.

a. Fakültenin tüm personeli,

b. Evvelce sözleşme yapılanlardan taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmeyen ve satışa iştirak ettirilmemelerine karar alınıp tamim edilen kimseler,

c. Kanunlarla, hükümet ve ilgili bakanlıkların kararları ile geçici veya daimi olarak satışa katılamayacakları hakkında karar alınmış olanlar,

d. Satış işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlarla bu şahısların eşleri ve ikinci derece akrabaları ve bunların ortakları,

Yukarıda sayılı yasaklara uyulmadan satışa girenlerin teklifleri geçersiz sayılacaktır, sözleşme yapılmış ise feshedilerek kati teminat irat kaydedilecektir ve İşletmenin uğrayacağı zarar hükmen tahsil edilecektir.

MADDE - 5: TAHMİN EDİLEN BEDEL VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

Cinsi

Tahmini Miktarı

Muhammen Bedeli

Muhammen Tutarı

Mahsul Buğday

140 Ton

0.74 TL/Kg (KDV HARİÇ)

103.600,00 TL (KDV HARİÇ)

 Fiyatlar, satışa konu olan mahsulün tamamı için geçerli olup KDV HARİÇTİR,

 Kesin teminat, satış bedelinin % 6’sıdır,

 Şatışa katılan ve teklif veren müşteriler ürünü ve yeri gördüklerini kabul ederek fiyat vermiş sayılırlar,

T.C.Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kampus / ANTALYA Tel: 0 242 310 24 11 - 2 -

MADDE - 6: TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

a. Tedavüldeki Türk Parası,

b. Banka Teminat Mektubu,

MADDE - 7: SATIŞ SONRASI İŞLEMLER

Satışı kazanan müşteri,satış kararının onaylanmasından itibaren aynı gün içerisinde SÖZLEŞME yapmaya, % 6 kati teminatı ve satışla ilgili YASAL KESİNTİLERİ (% 0,948 Damga Vergisi ve % 0,569 Karar Pulu) saymanlık veznesine yatırmaya, 3 gün içerisinde satış tutarı değerinde 60 gün vadeli Banka Teminat Mektubunu saymanlık veznesine yatırmaya ve satış tutarını ise hasada başlama tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödemeye mecburdur.

MADDE - 8: VERGİ, RESİM VE HARÇLAR

Satış, sözleşme ve taahhüdün yapılmasına ait bütün vergi, resim, harçlarla sözleşme giderleri müşteriye aittir. Satışta verilen fiyata KDV DÂHİL DEĞİLDİR. Damga Vergisi oranı % 0,948 ve Karar Pulu Oranı % 0,569 ‘dur.

MADDE - 9: TESLİM – TESELLÜM YERİ, ŞARTLARI VE SÜRESİ

a. Teslim yeri Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Aksu Araştırma ve Uygulama Arazisindeki hasat yeridir.

b. Hasat sonrası buğdayın nakliyesi alıcıya aittir.

c. Yüklenici, hasadın kesintisiz ve seri yapılması için yeterli sayıda nakliye aracı bulundurmak zorundadır.

d. Taşıma sırasında dökülmeleri önlemek için, araç şoförlerinin brandalarını (örtülerini) çekmesi zorunludur.

e. Tartım iki tarafın mutabık kaldığı kantarda yapılır.

f. İşletme, kendi ihtiyacı olan 20 ton buğdayı bedelsiz alacaktır.

MADDE - 10: ÖDEME ŞARTLARI

Yüklenici, malın bedelini hasada başlama tarihinden itibaren 30 gün içinde saymanlık veznesine veya Ziraat Bankası Akdeniz Üniversitesi Bürosu 36716179-6399 ( İban No: TR11 0001 0021 6736 7161 7963 99 ) numaralı hesabına yatıracak ve dekontu 227 45 64 nolu faksa gönderecektir.

MADDE - 11: TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI VEYA EKSİK YAPILMASI

Satış yapıldıktan sonra müşteri, taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçmesi ya da taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, ayrıca protesto çekmeğe gerek kalmaksızın KESİN TEMİNAT ve Banka Teminat Mektubu irat olarak kaydedilir. Sözleşme feshedilerek bundan dolayı işletmenin uğrayacağı zararın tahsili için kanuni yollara başvurulur. Gelir kaydedilen teminatlar müşterinin borcuna mahsup edilemez. Borcu varsa ayrıca tahsili yoluna gidilir.

MADDE - 12: SÖZLEŞMENİN VE ALACAĞININ DEVRİ

İşletmenin yazılı izni olmadan, müşteri sözleşmeyi ve alacağını (malını) bir başkasına devir ve temlik edemez. İzinsiz devir yapılması halinde sözleşme bozulur ve müşteri hakkında 11. madde hükümleri uygulanır.

MADDE - 13: MÜCBİR SEBEBLER

İşletme ve müşterinin iradesi dışında kalan ve taahhüdün yerine getirilmesini imkânsız kılan veya geciktiren olaylar (yangın, tabi afetler, salgın hastalıklar, grev v.s.) ilgili resmi makamlarca tevsik edilmek kaydıyla ve takdiri işletmeye ait olmak üzere mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep halinde sözleşmenin durumu ve cezasız ek süre miktarı işletmece takdir edilecektir.

T.C.Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kampus / ANTALYA Tel: 0 242 310 24 11 - 3 -

MADDE - 14: TEMİNATLARIN İADESİ

Teminatlar, müşterinin taahhüdünü sözleşme ve şartname esasları dâhilinde yerine getirilmesini müteakip kendisine iade edilir.

MADDE - 15: GENEL HÜKÜMLER

a. Bu şartname ve akdedilecek sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafların halinde Antalya Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

b. Müşterinin göstermiş olduğu adrese yapılan tebligat müşterinin kendisine yapılmış sayılır.

c. İşletme satışı yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

d. Bu şartname 15 (on beş) maddeden ibaret olup, satışa iştirak etmiş olanlar, şartnameyi tüm maddeleri ile birlikte aynen kabul etmiş sayılırlar.

ADRES

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Kampus – Antalya

Tel: 0 242 310 24 12  - 310 24 16

Fax: 0 242 227 45 64